คำถามที่ถามบ่อย FAQs
(1) [งานวิชาการ]
 

คณะศิลปศาสตร์เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในช่วงเวลาใด

 

คณะศิลปศาสตร์เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาตามกำหนดการปฏิทินการรับเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในช่วงภาคต้นของปีการศึกษาโดยทั่วไปอยู่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน และการเปิดรับมัครภาคปลายปีการศึกษาอยู่ระหว่างเดือนกันยายน-พฤศจิกายน ของทุกปี ทั้งนี้ มีบางหลักสูตรสาขาวิชาเท่านั้นที่เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งสองช่วงเวลาดังกล่าว และสามารถติดตามรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการรับสมัครรับเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาได้ทางเว็ปไซต์หลักของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 


 
(2) [งานวิชาการ]
 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะศิลปศาสตร์

 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มีดังนี้ 

1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ค่าธรรมการศึกษา 25000 บาทต่อภาคการศึกษา

2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  ค่าธรรมการศึกษา 30000 บาทต่อภาคการศึกษา

3. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ค่าธรรมการศึกษา 25000 บาทต่อภาคการศึกษา

4. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ำโขงศึกษา ค่าธรรมการศึกษา 25000 บาทต่อภาคการศึกษา

ทั้งนี้ แผนการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559


 
(3) [งานวิชาการ]
 

คณะศิลปศาสตร์มีหลักสูตรสาขาใดบ้างที่เปิดทำการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา

 

คณะศิลปศาสตร์เปิดทำการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาจำนวนทั้งหมด 4 หลักสูตรสาขาวิชา ดังนี้

1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ

3. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

4. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ำโขงศึกษา


 
(4) [งานวิชาการ]
 นักศึกษาจะถูกประกาศพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อใด
 
1) การถูกถอนชื่อนึกศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษาเมื่อ นักศึกษาเรียนมาแล้ว 2 ภาคการศึกษา และมีหน่วยกิตสะสมอยู่ระหว่าง 25-59 หน่วยกิต และได้คะแนนสะสมต่ำกว่า 1.50
2) นักศึกษามีหน่วยกิตสะสมตั้งแต่ 60 หน่วยขึ้นไป มีเกรดเฉลี่ยสะสมนับถึงสิ้นภาคการศึกษา ต่ำกว่า 1.75 และ
3) นักศึกษาได้เกรดสะสมต่ำกว่า 2.00 เมื้อสิ้นภาคการศึกษาที่อยู่ในภาวะรอพินิจ

 
(5) [งานวิชาการ]
 การให้เกรดไอ (I) สามารถให้ได้ในกรณีใดบ้าง
 
การให้เกรด I จะทำได้ในกรณีที่นักศึกษาส่งงานไม่ครบ นักศึกษาไม่เข้าสอบด้วยเหตุสุดวิสัย